درباره همایش > کارگاههای آموزشی >
.: کارگاههای آموزشی

بررسی چالش های قانون و رویه قضایی ناظر بر پیشگیری از خشونت

1396/12/10
آقای دکتر حسین میرمحمدصادقی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
آقای دکتر حمید دلیر، مدرس دانشگاه و قاضی دیوان عالی کشور
آقای دکتر محمد مصدق، مدرس دانشگاه و معاون اول دادستان کل کشور
آقای دکتر حسین غلامی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
ظرفیت 90 نفر

ویژه قضات محترم دادگستری کل استان کرمان

لينك اصلي

بررسی راهکارهای پیشگیری از قتل عمدی با نگاه ویژه به وضعیت استان کرمان

1396/12/10
آقای دکتر عبدالعلی توجهی، عضو هیات علمی دانشگاه شاهد
آقای دکتر جعفر کوشا، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
خانم دکتر شیرین ولی پوری، عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان
آقای دکتر محمود روح الامینی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
آقای دکتر داریوش بوستانی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
ظرفیت 40 نفر

کارگاه بررسی راهکارهای پیشگیری از قتل عمدی با نگاه ویژه به وضعیت استان کرمان

لينك اصلي

بررسی و ارزیابی وضعیت نظام مددکاری و مشاوره در کاهش خشونت

1396/12/10
خانم دکتر شکوه نوابی نژاد، عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی
آقای دکتر علی محمد زنگانه، مدیر کل پیشگیری های فرهنگی و اجتماعی قوه قضائیه
آقای دکتر فیروز محمودی جانکی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران
آقای دکتر محمد حاتمی، عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی
آقای دکتر مسعود فضیلت پور، عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
ظرفیت 40 نفر

کارگاه بررسی و ارزیابی وضعیت نظام مددکاری و مشاوره در کاهش خشونت

لينك اصلي

بررسی وضعیت تقنینی ناظر بر پیشگیری از خشونت

1396/12/10
آقای دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
آقای دکتر رحیم نوبهار، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
آقای دکتر باقر شاملو، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
آقای دکتر سیدمهدی احمدی موسوی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان
آقای دکتر محمد امینی زاده، عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
ظرفیت 40 نفر

کارگاه بررسی وضعیت تقنینی ناظر بر پیشگیری از خشونت

لينك اصلي
صفحه اولصفحه قبل12 صفحه بعدصفحه آخر