صفحه اصلی > اعضای کمیته علمی
.: اعضای کمیته علمی

اعضای محترم کمیته علمی همایش «پیشگیری از خشونت؛ چالش ها و راهکارها» به شرح زیر می باشند:
 • آقای دکتر حسین میرمحمدصادقی عضو هیئت علمی گروه حقوق جزا و جرم­ شناسی دانشگاه شهید بهشتی
 • آقای دکتر علی­ حسین نجفی ابرندآبادی عضو هیئت علمی گروه حقوق جزا و جرم ­شناسی دانشگاه شهید بهشتی
 • آقای دکتر حبیب احمدی عضو هیئت علمی گروه جامعه­ شناسی و علوم اجتماعی دانشگاه شیراز
 • خانم دکتر شکوه نوابی­ نژاد عضو هیئت علمی گروه روان­شناسی دانشگاه تربیت معلم و مادر مشاوره ایران
 • آقای دکتر حسین غلامی عضو هیئت علمی گروه حقوق جزا و جرم ­شناسی دانشگاه علامه طباطبایی
 • آقای دکتر محمدباقر شاملو عضو هیئت علمی گروه حقوق جزا و جرم­ شناسی دانشگاه شهید بهشتی
 • آقای دکتر جعفر کوشا عضو هیئت علمی گروه حقوق جزا و جرم­ شناسی دانشگاه شهید بهشتی
 • آقای دکتر عبدالعلی توجهی عضو هیئت علمی گروه حقوق جزا و جرم­ شناسی دانشگاه شاهد
 • آقای دکتر داریوش بوستانی عضو هیئت علمی گروه جامعه­ شناسی و علوم اجتماعی دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • آقای دکتر فیروز محمودی جانکی عضو هیئت علمی گروه حقوق جزا و جرم ­شناسی دانشگاه تهران
 • آقای دکتر رحیم نوبهار عضو هیئت علمی گروه حقوق جزا و جرم ­شناسی دانشگاه شهید بهشتی
 • آقای دکتر امیرحسین نیازپور عضو هیئت علمی گروه حقوق جزا و جرم ­شناسی دانشگاه شهید بهشتی
 • آقای دکتر محمد مصدق مدرس دانشگاه و معاون اول دادستان کل کشور
 • آقای دکتر حمید دلیر مدرس دانشگاه و قاضی دیوان­عالی کشور
 • آقای دکتر عباس­علی اللهیاری عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس و رئیس سازمان نظام روان­شناسی و مشاوره
 • آقای دکتر مسعود فضیلت­ پور عضو هیئت علمی گروه روان­شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • آقای دکتر سیامک زندرضوی عضو هیئت علمی گروه جامعه­ شناسی و علوم اجتماعی دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • خانم دکتر شیرین ولی­ پوری مدرس دانشگاه و پژوهشگر ارشد جامعه­ شناسی دانشگاه تهران
 • خانم دکتر زهرا داور مدرس دانشگاه و عضو انجمن ایرانی مطالعات زنان
 • آقای دکتر علی محمد زنگانه مدیرکل پیشگیری های فرهنگی و اجتماعی قوه قضائیه
 • آقای دکتر سید علی اصغر رفاهی مدیرکل پیشگیری های مردمی و مشارکت های مدنی قوه قضائیه